අභිධර්මය ������������������ 59

������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close