අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������������� ������������������ ������������ ������������������

��������������������� ������������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close