අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������ ��������������������� ������������

������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close