අභිධර්මය ��������� 103

��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close