අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������������������ ������������������������ ��������������� ���������������

������������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close