අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������ ������������������ ���������

������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close