අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������������ ��������� ������������������ ������������������

������������������ ��������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close