අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������������� ������������ 100��� ���������������������������������

��������������������� ������������ 100��� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close