දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������������� ������������ ��������� ������������������������ 3

��������������� ������������ ��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close