දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������� ��������������������������� 12

��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close