දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������ ������������ ��������� ��������������� 2

������������������ ������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close