දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������ ������ ������������ ������ ������������������ ��������������� 1

������������ ������ ������������ ������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close