දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������ ������ ������������ ������ ������������������ ���������������

������������ ������ ������������ ������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close