දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������������ ��������������������� 3

������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close