දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������� ��������������� ������������������ 6

��������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close