දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������ ��������������� ������������������ ��������������������� ��������� ������ 18

������������ ��������������� ������������������ ��������������������� ��������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close