දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������ ��������������� ������������������ ��������������������� ��������� ������

������������ ��������������� ������������������ ��������������������� ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close