දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������� ��������� ������ ������ ������������������ ������������������������������ 13

��������� ��������� ������ ������ ������������������ ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close