දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������� ������������������ ���������������������

��������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close