දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������������������ ��������� ���������������

������������������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close