දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������������������ ��������� ��������������� 8

������������������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close