දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������� 1

������������������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close