දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������������������ ��������������������� ��������������������� ���������������

������������������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close