දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������ ��������������������� ������ ������������ ���������������������

������������������ ��������������������� ������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close