දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������ ��������������������� ������ ������������ ��������������������� 1

������������������ ��������������������� ������ ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close