දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������������������� ��������������������������� 4

��������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close