දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������������������������������ ��������������� ��������������������� ������ ��������������� 3

������������������������������������������ ��������������� ��������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close