දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������������������������������ ��������������� ��������������������� ������ ���������������

������������������������������������������ ��������������� ��������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close