දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������������ ������������ ��������������������������� ���������

������������������ ������������ ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close