පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������������

��������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close