පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������ ������������ ������ ���������������

��������� ��������� ������������ ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close