පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������� ��������������� ������������������ 8

��������������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close