පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������� ��������������� ������������������

��������������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close