පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������ ������������ ������ ��������������� ��������������� ������������������

������������������ ������������ ������ ��������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close