පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������ ������������������ 56

������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close