පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������������� ��������������� ������ ������������������������������ ��������������� 2

��������������������������� ��������������� ������ ������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close