පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������ ������������������ ������������������

������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close