අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������������ ������������ ��������������� ������������������

������������������ ������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close