අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������������� - ������������ ������������

��������������������� - ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close