අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ������������ ��������������� ���������������������

��������� ������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close