අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ��������������������������� ���������

������������������ ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close