අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������ ��������������������������� ��������� ���������

������������ ��������������������������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close