අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ������������ ��������������� ������������

������������������ ������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close