අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ������������������������������ ���������

������������������ ������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close