අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ��������������� ������������������������������

������������������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close