අභිධර්මයචිත්තයසිත ���������, ���������������, ��������� ���������������

���������, ���������������, ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close