ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������������������� ��������������������������� ��������������� ������������ 1

��������������������� ��������������������������� ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close