ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������������������ ��������������� ������������

������������������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close