ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������� ������ ��������� ��������������������� ��������������������� ������������������

��������� ������ ��������� ��������������������� ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close