ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������������� ������������������

��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close