නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������ ��������������������� ������������ ������������������ ������������������ ���������������

������ ��������������������� ������������ ������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close