නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ������������������ ������������������������ ���������

��������������� ������������������ ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close