නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������������������� ������������������ ��������������� ��������������� ���������������������

��������������������������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close