නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������� ��������� ��������������������� ��������������� ���������

��������� ��������� ��������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close