නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ������������ ���������������

��������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close