නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������� ��������� ��������������� ������������ ������ ���������������

��������������������� ��������� ��������������� ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close