නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������������������ ��������������� ���������������

������������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close